Novinky

11.05.2020 OBNOVEN provoz úředních hodin

Od 11. 5. 2020 je obnoven provoz úředních hodin. Prosíme ale nejdříve o kontaktování na emailu DDM (ddm.hm@email.cz) nebo na telefonním čísle 737 105 067. Děkujeme!

11.05.2020 OMEZENÍ PROVOZU ZAHRADY PŘI DDM

Vážení návštěvníci zahrady při DDM. Z důvodu otevírání zájmových kroužků Vás prosíme, o minimalizaci návštěv zahrady při DDM v době provozu zájmových kroužků. Tímto opatřením chceme ochránit naše účastníky a zajistit jim bezpečné místo pro výuku. PONDĚLÍ – PÁTEK 14:00 – 18:30 Děkujeme za respektování.

20.04.2020 INFORMACE

Vážení rodiče, účastníci zájmových kroužků a příležitostných akcí, kamarádi a táborníci. Stále ještě nenadešel čas, abychom se mohli osobně setkávat. Ráda bych tedy poskytla důležité informace ohledně našich volnočasových aktivit. Pravidelná zájmová činnost (zájmové kroužky) a kurzy pro dospělé Pokud bude do konce školního roku povolena výuka a tedy i provoz pro děti, žáky, studenty a ostatní účastníky Domu dětí a mládeže Heřmanův Městec, budou kroužky probíhat až do konce školního roku, tj. do 30. 6. 2020. Veškerá zrušená výuka bude na konci školního roku (červen 2020) zohledněna a bude se vracet poměrná část zápisného za zájmové kroužky. Zápisné se bude vracet na účty, ze kterých byla platba uhrazena. Příležitostná činnost (Čarodějnice, Dětský den, Legoland) Všechny příležitostné akce jsou zrušeny. Bohužel i náš oblíbený Legoland, který budeme přesouvat na příští školní rok 2020/2021. Tábory Zatím nevíme, jaká omezení přetrvají do prázdninových měsíců. Stále ale s letními tábory počítáme. Pokud by došlo k omezení letní činnosti, budou veškeré platby vráceny v plné výši a to opět na účty, ze kterých platba proběhla. Pokud dojde k jakékoli změně, budete o tom včas informováni. Přeji vám klidné dny v této nelehké době. Za DDM Kateřina Vacková - ředitelka

INFORMACE PRO RODIČE A ÚČASTNÍKY ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ

05.05.2020 Vážení rodiče, účastníci zájmových kroužků, kamarádi a táborníci.
Od 11. 5. 2020 je v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. 4. 2020 znovu umožněna osobní účast žáků ve střediscích volného času.
Postupně tedy budeme otevírat zájmové kroužky, které jsou pod naším Domem dětí a mládeže Heřmanův Městec. Zájmové kroužky se budou spouštět postupně a za kritérií, které musíme s otevíráním zájmového vzdělávání dodržet.
Od pondělí 11. května se budou otvírat zájmové kroužky, které jsou v budově DDM a na přilehlé zahradě. Kritérium je 15 účastníků, to znamená, že početnější kroužky, které jsou v DDM, se zatím otevírat nebudou.
Zatím nebudeme také otevírat kroužky mimo budovu a areál DDM. Jedná se o kroužky v tělocvičně, sokolovně a sportovní hale. Kroužky, které jsou v multifunkčním centru a ve stájích v Uherčicích budeme otevírat po domluvě s lektory. Při spouštění zájmového kroužku, bude každý zákonný zástupce našich účastníků individuálně osloven, zda bude k nám dítě na výuku docházet. Výuka zahájených kroužků bude probíhat do 30. 6. 2020. Poměrná část za neuskutečněnou výuku bude vracena do konce června na účty, ze kterých byla uhrazena. Pokud nebude zákonný zástupce účastníka souhlasit s účastí dítěte na kroužku, je nutné dítě písemně odhlásit (poštou, emailem). Pokud bude účastník odhlášen, nebude pak možné účastníka/dítě na měsíc červen opět přihlásit.
DŮLEŽITÉ POKYNY PRO VSTUP NA ZÁJMOVÝ KROUŽEK:

  • Před první návštěvou zájmového kroužku zákonný zástupce, resp. zletilý účastník, podepíše čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, které předá, buď osobně nebo prostřednictvím účastníka, pedagogickému pracovníkovi u vstupu do zařízení. Bez tohoto prohlášení nebude účastníkům umožněn vstup.
  • Do budovy je umožněn vstup jen účastníkům, nikoli rodičům a jinému doprovodu.
  • Ve společných prostorách budou účastníci povinni nosit roušku a při činnosti podle jejího charakteru. Každý účastník bude mít s sebou sáček na roušku.
  • Všichni účastníci jsou povinni dodržovat zásady, které jsou v „pokynech“ a které jsou pro jednotlivé zájmové kroužky podrobněji rozpracovány podle místních možností a specifik s ohledem na charakter činnosti a prostory, kde se daná činnost koná. Před každou výukovou jednotkou je s nimi stručně pedagog seznámí.
  • Čestné prohlášení naleznete zde: http://www.jezkovka.cz/dokumenty-k-osobni-ucasti-zaku-cestne-prohlaseni
  • Pokyny pro osobní přítomnost v DDM a podmínky účasti naleznete zde: http://www.jezkovka.cz/dokumenty-k-osobni-ucasti-zaku-pokyny-pro-osobni-pritomnost-v-ddm
 
Tábory
S letními tábory stále počítáme. Víme, že je teď nelehká doba pro nás všechny. Proto prodlužujeme splatnost za tábory do 31. 5. 2020. Pokud budete někdo potřebovat posunutí platby až na červen, je nutné kontaktovat ředitele nebo zástupce ředitele v DDM.
 
Všechny případné změny, obratem umístíme na našich webových stránkách a našem facebooku.
 
 
Za DDM
Kateřina Vacková - ředitelka